scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Feb 28, 2011

ഗാസാ ഐക്യ ദാര്‍ദ്യ യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങള്‍APnXv kmln


Indian journalist Ajit Sahi speaks during a press conference for the 'Asia to Gaza' solidarity caravan in Beirut on December 23, 2010 as some 500 activists from 17 Asian countries prepare to break the Israeli siege on the Gaza Stip through the sea later this month.
C{kmtbensâ ISp¯ D]tcm[¯n sRcnªacp¶ Kkbnse P\§Ä¡v sFIyZmÀVyw {]Jym]n¨psImWvSv CubnsS hnhn[ k¶²kwLS\Ifpw knhn skmsskän {]hÀ¯Icpw At§m«p \S¯nb Kkm Imch\nse AwKambncp¶p Rm³. GjybnÂ\n¶pÅ BZykwLamWv CubnsS klmbhkvXp¡fpambn AhnsS kµÀi\w \S¯nbXv. sam¯w 18 cmPy§fnÂ\n¶mbn 120 t]cmWv Cu kwL¯nepWvSmbncp¶Xv. C´y, ]mInkvXm³, Ct´m\oky, ateky, _w¥mtZiv, P¸m³, AkÀs_bvPm³, XpÀ¡n, kndnb, _lvdbv³, tPmÀZm³, e_v\m³, A^vKm\nkvXm³ XpS§nb hnhn[ cmPy§fnÂ\n¶pÅ k¶²{]hÀ¯IÀ Cu BZykwL¯nse AwK§fmbncp¶p. 
Unkw_À cWvSn\v UÂlnbn almßmKmÔnbpsS kam[nØeamb cmPvL«nÂ\n¶mWp kwLw bm{X ]pds¸«Xv. hnhn[ cmPy§fneqsS k©cn¨mWp kwLw KkbpsS AXnÀ¯nbn F¯nbXv. Cdm\n ]¯p Znhkhpw XpÀ¡nbn aq¶pZnhkhpw e_v\m\n cWvSp Znhkhpw kndnbbn ]Xns\m¶p Znhkhpw bm{XmkwLw sNehgn¡pIbpWvSmbn. 
Free Gaza India Asia People's Movement against Israeli Occuption
kwL¯nse 112 AwK§Ä kndnbbn \n¶v CuPn]vXnse¯nbXv hnam\amÀKambncp¶p. _m¡nbpÅ F«pt]Àþ Rm\S¡w \mev C´y¡mÀ AXnepWvSmbncp¶pþ P\phcn H¶n\v a[y[cWymgnbneqsS ]pds¸« Nc¡pI¸enemWp bm{X sNbvXXv. Kkbnte¡pÅ klmbhkvXp¡fpw Cu I¸enembncp¶p. hgnat[y R§fpsS I¸ens\ C{kmtben bp²¡¸epIfpw bp²hnam\§fpw ]n´pScpIbpWvSmbn. F¶mÂ, AsXm¶pw Bscbpw `bs¸Sp¯nbXmbn tXm¶nbnÃ. 

CuPn]vXnse D¯c`mKs¯ XpdapJamb A Acnjn F¯nbt¸mÄ hfsc thZ\mP\Iamb A\p`h§fmWp R§sf t\cn«Xv. lpkv\n ap_md¡nsâ `cWIqSw F«pZnhkw AhnsS X\n XShpImsct¸mse R§sf ]nSn¨nSpIbmbncp¶p. I¸enÂ\n¶p ]pd¯nd§m³ t]mepw BZys¯ cWvSpZnhkw AhÀ R§sf A\phZn¨tXbnÃ. 


Original_gaza-india-syria-1Ahkm\w, Fsâ £asbÃmw \ãs¸«p Rm³ I¸enÂ\n¶p Xmtg¡p NmSnbnd§n. AhnsS \nc¶p\n¶ncp¶ CuPn]vjy³ t]menkpImtcmSv, H¶pIn Fs¶ Adkväv sN¿pI; Asæn shSnh¨psImÃpI F¶p Rm³ hnfn¨pIqhn. Ahsc AhKWn¨psImWvSv Rm³ XpdapJ¯n\p ]pdt¯¡v \S¡m³ XpS§n. Fsâ IqsSbpÅ aäv Ggpt]cpw AtXt]mse I¸enÂ\n¶p NmSnbnd§n Fs¶ ]n´pSÀ¶p. AtXmsS, AXphsc ImWmXncp¶ Hcp]äw apXnÀ¶ t]menkv DtZymKØ·mÀ cwKs¯¯n. Ad_n`mjbn AhÀ Xnc¡n«p ]eXpw ]dbpIbpw IqSnbmtemNn¡pIbpw sN¿p¶Xp ImWmambncp¶p. Ahkm\w, XpdapJw hn«pt]mhm\pw Kkbnte¡p {]thin¡m\pw AhÀ R§Ä¡v A\paXn \ÂIn. 


Free Gaza India Asia People's Movement against Israeli OccuptionR§fpsS kwLw sImWvSpt]mb klmbhkvXp¡fn \mev Bw_pe³kpIfpw DWvSmbncp¶p. Ahbn Hsc®w HmSn¨psImWvSmWp Rm³ KkbpsS a®nte¡p {]thin¨Xv. _m¡nbpÅ klmbhkvXp¡sfms¡ Hcp Znhkw IgnªmWp Kkbn F¯nt¨À¶Xv. sam¯w 170 S¬ hcp¶ Cu hkvXp¡Ä¡p ]¯pe£w tUmfÀ hneaXn¡pambncp¶p. bm{Xbv¡nSbn hnhn[ cmPy§fnÂ\n¶mbmWp R§Ä C{Xbpw km[\§Ä kwLSn¸n¨Xv. 

Cu bm{XbpsS `mKamb aäp Nne A\p`h§sf¸än IqSn ]dbmsX \nÀhmlanÃ; Ct¸mgs¯ Ad_v {]t£m`¯n kPohambn ]¦mfn¯w hln¡p¶ CkvemanI{]Øm\§sf kw_Ôn¨ Nne `bmi¦IÄ ]e _p²nPohnIfpw {]ISn¸n¨phcp¶ ]Ým¯e¯n hntijn¨pw. hnPbv {]kmZns\t¸mepÅ ]e amÀIvknÌpIfpw ]dbp¶Xv, {]t£m`¯n ]s¦Sp¡p¶ CkvemanIiànIÄ sshImsX AhbpsS \nb{´Ww ]nSns¨Sp¡pIbpw Cdm\nteXpt]mepÅ Hcp ]qÀW CkvemanI `cWIqSw Øm]n¡p¶Xn\v Icp¡Ä \o¡psa¶pamWv. CuPn]vXnepw sshImsX A¯csamcp amäamWpWvSmhpI F¶ `bhpw AhÀ {]ISn¸n¡p¶pWvSv. F\n¡p tXm¶p¶Xv, C¯cw `bmi¦Ifn bmsXmcp Ig¼panÃ; \nehnse ]Ýntajy³ bmYmÀYy§fpambn AXns\mcp _ÔhpanÃ. Fsâ Kkm kµÀi\thfbnse A\p`h§Ä AXmWp kqNn¸n¡p¶Xv. 


ChÀ Jpssa\nsb¸än ]dbpt¼mÄ F´mWv Dt±in¡p¶Xv? ]Ýntajybn ImWm³ Ignbp¶Xv, CkvemanIÀ aäp I£nIfpambn tbmPn¨psImWvSp {]hÀ¯n¡p¶XmWv. e_v\m\n AhÀ Hcp _lpI£nkÀ¡mcnse AwK§fmWv. _lpI£n ap¶Wn am{XaÃ, hnhn[ kwkvImc§Ä IqSnt¨À¶ {]tZihpamWp e_v\m³. 

Free Gaza India Asia People's Movement against Israeli Occuption
Ajit Sahi (right), senior journalist from India on the caravan
Cu bm{Xbn Cdm³, kndnb, e_v\m³, XpÀ¡n F¶o cmPy§fnembn GXmWvSv Hcp amkw Rm³ sNehgn¡pIbpWvSmbn. Kkbnepw Rm³ Iptd \mfpIÄ X§n. Cu bm{XbpsS A\p`hw ImWn¨pX¶Xv hyXykvXamb Nne Nn{X§fmWv; hfsc Bg¯nepÅXpw k¦oÀWhpamb cm{ãobþkmwkvImcnI {]{InbIÄ. ]mÝmXyÀ \S¯p¶ Xc¯nepÅ {]Nmcthebn \n¶p hfsc hyXykvXcmb HcpIq«w BfpIfmbmWv ChnsS CkvemanIÀ s]mXpkaql¯n ImWs¸Sp¶Xv F¶Xp bmYmÀYyw.
kndnb³ XeØm\amb ZakvIkn lamknsâ Xeh\mb JmenZv anivAepambn IqSn¡mgvNbv¡p R§Ä¡v Ahkcw e`n¨ncp¶p. At±lw Du¶n¸dªXv km{amPyXz¯nsâ A[n\nthis¯ iànbpàw sNdpt¡WvS ImcyamWv. Hcn¡Ât¸mepw ss{IkvXhþCkvemanI Xm¸cy§sf¸än At±lw kv]Àin¡pIt]mepapWvSmbnÃ.
Free Gaza India Asia People's Movement against Israeli Occuption
Feroze Mithiborwala (left) organiser of the Indian contingent in the caravan
Cdm\n Z£nW]qÀh`mKs¯ ktlZm³ apX hS¡pIng¡³ `mKs¯ X_vcokv hsc hnhn[ \Kc§fn Rm³ F¯nbncp¶p. Z£nW`mK¯p \qdpIW¡n\p _eqNnIsfbpw hS¡³ {]tZi¯p \nch[n IpÀZpIsfbpw t\cn«pIWvSp kwkmcn¡m\pw F\n¡v Ahkcw e`n¨p. AXn\nSbnepÅ {]tZi§fnemWv t]Àjy³ `mj kwkmcn¡p¶hÀ Ignbp¶Xv. AhscÃmw Ckvemw aXhnizmknIÄ Xs¶. F¶mÂ, hyXykvXamb `mjm, tZiobhn`mK§fmWv Ahscms¡bpw. AhÀ X½nepÅ _Ô§fnepw ]pd¯v Bcpw ImWpItbm {i²n¡pItbm sN¿m¯ Hcp]mSv LSI§fpWvSpXm\pw. AhÀ km[mcWP\§fmWv; sXcphnemWp Rm³ Ahsc IWvSpap«nbXpw. Ahcn ]ecpw hnhn[ cm{ãobho£W§Ä ]peÀ¯p¶hcpamWv. 


Ahsc Bscbpw sXlvdm\nse `cWIqS¯nsâ ]nWnbmfpIfmbn ]dbm³ IgnbnÃ. AhÀ X§fpsS \ne]mSpIÄ kzX{´ambmWv AhXcn¸n¨Xv. X§fpsS kzX{´amb \ne]mSpIÄ hyàam¡p¶Xn \n¶v Cdm\nse CkvemanI`cWIqSw Ahsc XSbp¶Xmb Hcp kqN\bpw F\n¡p e`n¡pIbpWvSmbnÃ.
sXlvdm\n sXlvdm³ kÀhIemimebnse Hcp h¼n¨ s]mXptbmK¯n R§Ä F¯nbncp¶p. AhnsS {]knUâv AlvaZn \PmZv, Xsâ cm{ãob FXncmfnbmb aqkhnsb BenwK\w sNbvXp kzoIcn¡p¶Xn\p Rm³ ZrIvkm£nbmWv. cWvSpt]cpw Ignª XncsªSp¸n ]ckv]cw Gäpap«nbXmWv. cWvSpt]cpw sXlvdm³ kÀhIemimebnse almtbmK¯n {]`mjIcpambncp¶p. F¶n«pw Cdm\nse "ka{Km[n]Xy's¯¸änbmWp am[ya§Ä thhemXn ]dbp¶Xv. aqkhnbpsS kzX{´amb {]hÀ¯\§sf CuPn]vXnse ap_md¡nsâ FXncmfnIfpsS AhØbpambn XmcXays¸Sp¯nt\m¡q. At¸mÄ Adnbmw hyXymkw.

e_v\m\n lnkv_pÃbpsS ]e {]hÀ¯Icpw R§sf kzoIcn¡m³ F¯nbncp¶p. Ahcn HcmÄ {]^kdmbncp¶p; asämcmÄ F³Pn\obdpw. hfsc B[p\nIamb thjhnXm\¯nembncp¶p AhÀ. hfsc BthiIcamb hmZhnhmZ§fmWp tIm^olukpIfn ]eXhW DWvSmbXv. ]t£, Bcpw JpÀBt\m \_ntbm CkvemanIXtbm Bkv]Zam¡nbà X§fpsS hmZapJ§Ä AhXcn¸n¨Xv. AhcpsS {][m\ hnjbw Atacn¡³ km{amPyXzhpw C{kmtbensâ A[n\nthihpw Bbncp¶p. 

Kkbnemhs«, Fs¶ AZv`pXs¸Sp¯nb Imcyw, C{Xtbsd Xncn¨SnIfpw ZpcnX§fp apWvSmbn«pw hfsc ip`m]vXnhnizmknIfmb P\§sfbmWp Rm\hnsS IWvSXv F¶XmWv. AhÀ D¨¯n kwkmcn¨p; Dds¡ s]m«n¨ncn¨p. Ahcmcpw CkvemanI bmYmØnXnIXz¯nsâtbm auenIhmZ¯nsâtbm `mjbneà kwkmcn¨Xv. acWs¯¸änbpw ]ctemIs¯¸änbpw AhÀ¡v HmÀ¡m³ [mcmfw AhkcapWvSmbn«pIqSnbpw. ImcWw, C{kmtben anssk B{IaW§fn {]XnZn\w Npcp§nbXv cWvSpt]sc¦nepw AhÀ¡nSbn sImÃs¸Sp¶pWvSv.

Share/Bookmark

No comments: