scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Jun 3, 2011

Famous Malayalam Poems


çÕ¿X ¥OáøÏíAáKÄí
®æa ÙãÆÏJßW ÄæKÏÞÃí
®KßGᢠÎáÈÏáæ¿ ÎâV‚ ®æa µÕßÄÏíAßÜï
ÈßùæÏÞÝßÏáKÄí
®æa æÈFßçÜAá ÄæKÏÞÃí
®KßGᢠµáÝÜßæa Ø¢·àÄ¢
®æa µÕßÄÏíAßÜï
                                        ê ÌÞܺdwX ºáUßAÞ¿í

§-Èß-æÏ-Èß-çA-Äá- æÉÞX-Äâ-ÕW?- Î-×ß?- ÄÞ-{á¢?-
§-Èß- ¾Þ-æÈ-LÞV-AÞ-Ïí µá-ùß-‚ß-ç¿-Iâ?-
©-J-ø¢- çµZ-Má- ¾Þê
æÈ-Bá- Èß-çKÞê ®-ÜïÞê
Îß-Jß-øß- ØíçÈ-Ù-JÞW-
Õà-æI-¿á-Aâ!-

                                       ê ².-®X.-Õß-


¥çBæÜ ÎâMàKá ºçJÞ¿à?
ÈN{ᢠçÉÞçÏÞKùßçÏçI?
ºÞAÞÜ æºÞÜïáÕÞX ÕKÕÈí
µÞMßÏᢠµÞÖᢠæµÞ¿áçJÞ¿à?

                                       ê µ¿NÈßG øÞεã×íÃX


ÈßÝÜᢠæÕ{ß‚ÕᢠÎÞùß ÎÞùß
ÈßÝÜßAᢠ¼àÕßÄ ÆVMÃJßW
²øá ØÄc¢ ÎÞdÄ¢ ÈßÜÏíAáæÎKá¢
ÉøÎÞVj ØíçÈÙJßX ÎwÙÞØ¢

                                      ê ºBOáÝ


¥CÃèJÎÞÕßWÈßê
KÞÆcæJMÝ¢ ÕàÝíæµê
ÏNÄX çÈdÄJßWÈßê
KáÄßVKá ºá¿áµHàV.

                                        ê èÕçÜÞMßUß


ÄáùK ¼ÈÜáµZAá ÉßKßW
©ÃAÞX ÄâAßÏßG
¥ÜAáÄáÃßµZ µÞÃáçOÞZ
ÎÈá×cÈßW
¥Õæa ÆVÖÈJßW
®æa ÕßÖbÞØ¢ ®BæÈ ÕàIᢠ©ùÏíAáKá!

                                         ê ¥‡MÉÃßAV

¦VdÆÎà ÇÈáÎÞØøÞÕßæÜÞKßW
¦ÄßøÕøá¢, çÉÞµá,ÎçÜï Ø~à? ¾ÞÈà
¼ÈÜÝßÉß¿ßæ‚ÞGá ÈßWAæG; ÈàæÏê
KÃßÏJáÄæK ÈßWAâ, §MÝCâê
æ¿ÞøáºáÎÏíA¿ßÏß¿ùß ÕàÝÞ¢

                                  ê ®X.®X.µAÞ¿í


ÙÞ! Éá×íÉçÎ, ¥ÇßµÄᢷÉÆJßæÜdÄ
çÖÞÍß‚ßøáæKÞøá øÞ¼í¾ßµÃAçÏ Èà
dÖà ÍâÕßÜØíÅßøê ¥Ø¢ÖÏ¢ê §Ká Èßæaê
ÏÞÍâÄßæÏBâ, ÉáÈæøBâ, µß¿MßçÄÞVJÞW.

                                        ê µáÎÞøÈÞÖÞX

§øá{ßX ÎÙÞÈßdÆÏßW
ÈßKáÃVJß Èà
ÈßùÎáU ¼àÕßÄÉàÜß ÄKá
®æa ºßùµßÈÞµÞÖÕá¢
Èà ÄKá
ÈßKÞv Öß~ßøJßW
²øá µâ¿á ÄKá

                                        ê ÎÇáØâÆÈX ÈÞÏV

²æK çºÞÆß‚ÄáUâ
ÈàæÏçKÞê
æ¿ÞçK çºÞÆß‚ÄáUâ
ÄçKX ¾ÞÈÄá ÕÞøßçAÞøßê
JçKæÈHÞÄ{AÞæÄ

                                              ê ¥‡MÉÃßAV
ÎÃßÎáÝA¢ ! ÎøÃÆßÈJßæa
ÎÃßÎáÝA¢ ÎÇáø¢! ê ÕøáKá ¾ÞX!
¥ÈáÈÏßAáÕÞæÈJáæÎX µâGçøÞê
¿øá{ß¿æGæÏKLc ÏÞdÄÞæÎÞÝß!

                                                ê §¿MUß

¥FÞÃá ÕÏTKí;
Õß¿øᢠºáIæJÞøá
ÉFÞøJøßÎÞdÄê
ÎÞÏßøáKáçÕÞ ÕßÖb¢?

                                         ê Øá·ÄµáÎÞøß
Share/Bookmark

No comments: